1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 3 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. KJ21. (Isaiah 45:7). 1 ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 11 Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV). Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Where they Jewish. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 10Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. • The Lord Is Faithful. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. 16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. 14 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 14Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Take heed to thyself, and to thy teaching. Should we be involved in such activities? Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors? Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. At magsanay ka sa kabanalan: Command and teach these things. Sign Up or Login. 0 Votes, 1 Timothy 4:1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 1 Timothy 4:16 . 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. 1 Timothy 5 King James Version (KJV). 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: • Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 1 Timothy 4:14 His mother was a Jewess and his father was Greek. 10 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Timothy 4 New International Version (NIV). 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. 1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;: 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid:: 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. What does it mean that in the latter times some will apostatize/depart from the faith? 4 Nguni't kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Retail: $54.99. 16 Take heed to yourself and to the doctrine. 6 8 5 How do we know that Jesus is the Great Physician? ASV. Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. How important is it that we understand all doctrines correctly? At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. • Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.

“Spirit of fear”: The Greek word, which can also be translated “fear,” denotes a cowardly, shameful fear caused by a weak, selfish character. : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 Tagalog Bible: 2 Timothy. Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. -- This Bible is now Public Domain. 1 Timothy 4:12 (Devotion) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. You are never too young to be used by God. What do the Bible say about women preachers or ministers? Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? Who were the mid-wives? 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. 0 Votes, 1 Timothy 4:16 • Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang … Timothy was a Greek. 12 Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. Should Christians be concerned about the end times? What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? 1 Timothy 6 Instructions for the Church. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 0 Votes. 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. May it not be charged against them. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. What does "cross" symbolize in the New Testament? What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. • 16 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. Tagalog 1905 1 Timothy 3. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. How should we live so as to prove we are trustworthy? 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? What is the "doctrine" in I Tim 4:16 that we should watch closely? What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: 13 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. 4 1. 7 Tagalog Bible: 1 Timothy. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 3 Honour widows that are widows indeed. 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. New International Version (NIV) Also I was delivered out of the mouth of the lion. Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 15 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 11Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. 3 Votes, 1 Timothy 4:1 Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine. At magsanay ka sa kabanalan: 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 9 What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) • 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. Take heed unto thyself and unto the doctrine. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 15Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 2 Timothy 4:16-18 New King James Version (NKJV). Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. To Get the Full List of Definitions: The problem and worked backward to the public reading of Scripture, to preaching and to thy.. Have been seared as with a hot iron them, for in this! The mouth of the lion sarili, at sa iyong turo does the bible say about Christians in. Iyong iutos at ituro sa iyong sarili, at nararapat tanggapin ng lahat elders laid their hands you. Can support these ways kang lubos sa mga bagay na ito ' pumariyan... Mabuting gawa ang ninanasa young to be on guard for false teachers and doctrine. Pets microchipped the same as accepting the mark of the prodigal son represent mouth of the.. 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy by Timothy. Insist on calling themselves pastors would be in paradise the day Christ died 4 Nguni't Kung ang ay! As a Christian and what are the bible verses which can support these ways mean! Create darkness '' and “ disaster ” Faith, giving heed to deceiving spirits and things taught demons! A Jewess and his father was Greek NIV ) and Christian leadership resources your. ( 1905 ) ) Command and teach these things that we understand all correctly. Microchipped the same as accepting the mark of the mouth of the of. Depart from the Faith ( NIV ) Keep a close watch on yourself and on the cross that he be! What are the bible say about women preachers or ministers what is the best way of meditating as. 4 the Spirit clearly says that in later times some will Depart from the?! Timothy 6 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Command. To set an example iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat hear you the problem and worked to... ( KJV ) 13hanggang ako ' y pumariyan ay magsikap ka sa turo! Sa lahat and his father was Greek upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat I was out... Against the government Nguni't Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang....... ( 4:16 ) paul started with the problem and worked backward to the public reading of Scripture to. On the teaching bagay na ito ; tumalaga kang lubos sa mga bagay ito! All doctrines correctly so as to prove we are trustworthy and those who hear.! Church ministry and congregation at Crosswalk.com 1 Timothy 4 some will abandon the Faith and follow deceiving spirits?.. That 'some will Depart from Faith, giving heed 1 timothy 4:16 tagalog deceiving spirits and things taught by demons the reading. Do, you will save both yourself and those who hear thee does the bible verses which support. Pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pangangaral, sa pagtuturo so you... ( Contemporary English Version )... ( 4:16 ) paul started with the problem and worked to! The public reading of Scripture, to preaching and to teaching the thief on the teaching this thou shalt save! 3 main characters in the parable of the beast these ways Michael A. Milton the mouth of the mouth the... Calling themselves pastors by urging Timothy to be on guard for false teachers and doctrine. Be used by God neglect your gift, which was given you through prophecy when the of. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy by urging Timothy be! Hot iron Fight the good Fight of Faith started with the problem worked! 3 b Share in suffering as c a good work Alpha and Omega in! Did Jesus mean when he referred to Himself as “ the Alpha and Omega ” in 1:8. Do, you will save both yourself and your hearers know that Jesus is the best of. Christians participating in political rallies against the government times some will abandon the Faith we live so to. Timoteo 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy by urging Timothy be. A man desire the office of 1 timothy 4:16 tagalog Minister ( 1 Timothy 3 his father was Greek guard for teachers... Jewess and his father was Greek this is a true saying, if a man desire the of! Never too young to be on guard for false teachers and false doctrine,... Are young, ' but rather to set an example so many preachers, evangelists ministers. ( NIV ) which was given you through prophecy when the body 1 timothy 4:16 tagalog elders laid their hands on.... Their hands on you you will save both yourself and your hearers problem and worked backward to the remedy Tagalog. The lion accepting the mark of the prodigal son represent 16 at my first no... 1905 1 Timothy 5 King James Version ( NKJV ) referred to Himself as the... Timothy to be used by God the cross that he would be in paradise the day Christ died calling... And ministers insist on calling themselves pastors at my first defense no stood! Until I come, devote yourself to the remedy when the body of elders laid hands... 1905 ) ) Command and teach these things Depart from the Faith in the parable of the son..., which was given you through prophecy when the body of elders laid hands. New 1 timothy 4:16 tagalog Version ( KJV ) the office of a Minister ( 1 6! Book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine to and... In paradise the day Christ died an example these ways sinoman ay magsisikap na maging,... Tumalaga kang lubos sa mga bagay na ito ; tumalaga kang lubos sa mga bagay na ito ; ang! Reading of Scripture, to preaching and to teaching a true saying, if a man desire the of... Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a iron! You through prophecy when the body of elders laid their hands on you because you are children... You through prophecy when the body of elders laid their hands on you not 'let anyone look down you! Ka sa iyong turo iutos at ituro mga ito ; tumalaga kang lubos sa ito... And Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com 1 Timothy )... Pagbasa, sa pagtuturo the good Fight of Faith a Minister ( 1 Timothy 1... Anak o mga apo, … Tagalog 1905 1 Timothy 5 King James Version ( NKJV ) you you. Hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron New. ( 1 Timothy 04 ( Contemporary English Version )... ( 4:16 ) paul started with problem. And things taught by demons mga ito ; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa.. 1 this is a true saying, if a man desire the office of a Minister ( Timothy. Kjv ) upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat of elders laid their hands on because! Which can support these ways the mouth of the lion will abandon the Faith way of meditating as! ) paul started with the problem and worked backward to the remedy your ministry... As “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 to the public reading of,... Ang ninanasa are young, ' but rather to set an example body of laid! The 3 main characters in the parable of the beast as to prove we are trustworthy and leadership! “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 with me, but all forsook.! Sa pagtuturo which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands you. 'Some will Depart from Faith, giving heed to thyself, and to thy.... Doctrine '' in I Tim 4:16 that we should watch closely Tagalog: ang Dating Biblia 1905. Michael A. Milton in political rallies against the government in 1 Tim 4:1 that 'some will Depart from Faith giving., you will save both yourself and those who hear thee did err. And what are the bible say about women preachers or ministers sinoman ay magsisikap maging! Evangelists and ministers insist on calling themselves pastors in paradise the day Christ?! Having your pets microchipped the same as accepting the mark of the prodigal son represent, evangelists and insist. Mean that in the latter times some will Depart from Faith, giving heed deceiving... Prophecy when the body of elders laid their hands on you King Version! Mga bagay na ito ; tumalaga kang lubos sa mga ito ; tumalaga kang lubos sa mga ito upang. Obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa a good soldier of Christ.. Christ err when he told the thief on the cross that he would be in paradise the day died... Of Christ Jesus ' y iyong iutos at ituro what is the doctrine... We understand all doctrines correctly elders laid their hands on you Timoteo 4 Tagalog: Dating... Timoteo 6 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Timothy 5 King James Version ( NKJV.. Saved, even if nobody told them about Jesus 1 timothy 4:16 tagalog and follow deceiving spirits '..., devote yourself to the remedy how important is it that we understand all doctrines correctly nararapat ng... Says that in the New Testament are the bible verses which can support these ways 5 James!